Předseda a místopředseda svazku

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou. Předseda i místopředseda jsou voleni členskou schůzí na období 2 let. Předseda a místopředseda jsou členy rady. Opakované zvolení je možné. Předsedou (místopředsedou) je vždy fyzická osoba, která vykonává svou funkci osobně. Fyzická osoba, která je předsedou (místopředsedou) musí být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Do působnosti předsedy náleží zejména:

    1. řídit činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními rady,
    2. svolávat zasedání členské schůze, zajišťovat podklady pro zasedání, řídit zasedání,
    3. zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend svazku podle zvláštních právních předpisů,
    4. předkládat zprávy o výsledcích kontrol prováděných kontrolní komisí zastupitelstvům členských obcí.
    5. Předseda odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok a za informování veřejnosti o činnosti svazku.

 

Předseda: Ing. Martin Mrkos – Žďár nad Sázavou

Místopředseda: Antonín Váša – Radostín nad Oslavou