Rada

Do působnosti rady patří zejména:

  1. zabezpečení plnění členskou schůzí přijatých usnesení,
  2. provádění analýzy získaných poznatků, zpracovávání podnětů a příprava návrhů na opatření,
  3. zabezpečení řádného hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu, provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném členskou schůzí,
  4. plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím a školským právnickým osobám, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení,
  5. sestavování rozpočtu, plánu činností svazku na každý kalendářní rok a jejich předkládání ke schválení na zasedání členské schůze,
  6. předkládání výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazku a účetní závěrky na zasedání členské schůze,
  7. schvalování interních organizačních norem svazku,
  8. plnění úkolů uložených členskou schůzí,
  9. zřizování pracovních pozic, pracovních skupin či komisí jako poradních orgánů rady,
  10. rozhodování o dalších záležitostech svazku, které dle těchto stanov nespadají do působnosti jiného orgánu svazku.