Kontrolní komise

Do působnosti kontrolní komise patří zejména:

    1. kontrola dodržování stanov svazku a platných právních předpisů,
    2. kontrola dodržování usnesení orgánů svazku,
    3. kontrola hospodaření svazku a nakládání s jeho majetkem nahlížením do účetních knih a všech souvisejících dokladů a dokumentací,
    4. projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazku,
    5. plnění úkolů zadaných členskou schůzí a přijímání podnětů ke kontrolní činnosti od jednotlivých členů svazku.