Členská schůze

Do působnosti členské schůze patří zejména:

  1. schvalování stanov svazku a jejich změn,
  2. schvalování rozpočtu, plánu činností na každý kalendářní rok, závěrečného účtu a účetní závěrky svazku, sestavenou k rozvahovému dni
  3. v oblasti školství rozhodování o zřízení příspěvkových organizací a školských právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení; schvalování jejich zřizovací listiny,
  4. rozhodování o zřízení peněžních fondů a stanovení pravidel jejich čerpání,
  5. rozhodování o pravidlech pro rozdělení zisku a úhrady ztráty svazku,
  6. volba členů rady, předsedy, místopředsedy a dalších členů orgánů svazku a jejich odvolání z funkce,
  7. rozhodování o zřizování a rušení komisí jako poradních orgánů, volba předsedů a dalších členů jednotlivých komisí a jejich odvolávání z funkce,
  8. rozhodování o stanovení výše a způsobu vyplácení odměn voleným členům orgánů svazku,
  9. rozhodování o spolupráci s jinými subjekty a její formě,
  10. rozhodování o přijetí a vyloučení členů svazku,
  11. rozhodování o zrušení svazku,
  12. rozhodování o výši a termínu splatnosti členských příspěvků,
  13. schvalování právních jednání svazku, jejichž předmětem je hodnota převyšující 500.000 Kč, s výjimkou jednání pracovněprávních,
  14. rozhodování o uložení úkolů jednotlivým orgánům svazku,
  15. rozhodování o dalších záležitostech svazku, které si členská schůze vyhradí.